Team

Team

Directors

Bronwyn Corbett
Bronwyn Corbett
Viswanathan Shankar
Iyad Malas
Vuyani Hako
Kapei Phahlamohlaka
Greg Pearson

Executive Team

Greg Pearson
Krishnen (Krish) Kistnen
Shevira Bissessor
Andre Janari
Tim Redman

Management Team

Karin Burton
David Borthwick
Ashvin Chatoorsing
Pumi Lukhele
Elizabeth (Beth) Titan
Yanish Panchoo
Avish Bhinkah
Tara Hobbs